Arbeid med psykososialt miljø

Arbeid med det psykososiale miljøet ved skolen

På Val grunnskole ønsker vi å bruke verktøyet Link – Livsmestring i norske klasserom i arbeidet med skolens psykososiale miljø

På nettsiden https://www.linktillivet.no/ står det: Både i opplæringsloven og i Kunnskapsløftets generelle del står det at skolens oppgave er å sette barn og unge i stand til å håndtere livet. Dette er en omfattende oppgave, og skal skolen lykkes krever det at både faginnhold og metode er mangfoldig og sammensatt. LINK er et undervisningsopplegg som kan omsette disse bestemmelsene til praktisk arbeid i klasserommene.

Handlingsplan mot mobbing

  • 9a – 3 i Opplæringslova:

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.

Dersom noen som er ansatte ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen, og dersom det er nødvendig og mogleg sjølv gripe direkte inn.

Dersom en elev eller forelder ber om tiltak som går på det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkende adferd som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Om skolen ikke innen rimelig tid har tatt stilling til saken, vil det likevel kunne klages etter forskriftene i forvaltningsloven som om det var gjort enkeltvedtak.

Definisjon

I Elevundersøkelsen  er mobbing definert sånn:

Negativ eller vondsinnet adferd gang på gang fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Erting gang på gang på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing.

Det er eleven sin subjektive opplevelse som skal være styrende for om en sak blir behandlet som mobbing/ krenkende adferd.

Forebyggende arbeid:

  • God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen.
  • Læreren sin evne til å lede klasser og grupper. Læreren sin evne til å lede klasser og grupper er en av de viktigste faktorene i arbeidet mot mobbing og for å skape gode læringsmiljø. God klasseledelse er kjennetegnet av en tydelig struktur i undervisningsforløpet og formulering av tydelige mål for elevene sin læring og for læringsmiljøet. Det er viktig at ordensreglementet ved skulen er innarbeidd i klassen. (u-dir 2011: Arbeid mot mobbing).

Det er viktig med tydelige voksne, som er samkjørte og praktiserer reglar likt. De voksne skal vise respekt for eleven. Fokus skal være på inkludering.

  • Positive relasjoner mellom elev og lærer: Den autoritative læreren.
  • Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene: Kollektiv vi-følelse og godt samarbeid.
  • Godt samarbeid mellom skole og hjem. Når elevene opplever at de voksne setter de samme grensene for mobbing og sosial adferd, vil dette i seg selv virke forebyggende.
Hopp rett ned til innholdet