Skolefritidsordning

Skolefritidsordningen ved Val grunnskole

Vedtekter 2021/22

 

Val skolefritidsordning er en avdeling under skolen og er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband. Den blir drevet i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og kommunale vedtak som gjelder for skolefritidsordningen sin drift og retningslinjer. Val SFO har en utvida kristen formålsparagraf.

Skolefritidsordningen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet som skal sikre barn i

alderen 6 –10 år (1.- 4.kl.) gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med hjemmet.

Val skolefritidsordning har ikke et eget samarbeidsutvalg. Det inngår i foreldrerådet ved skolen.

Leder i samarbeid med eier tilsetter personalet. Leder bør ha pedagogisk utdanning, mens assistenter bør ha relevant erfaring. Eier fastsetter instruks for personalet. Personalet blir tilsette med 6 måneders prøvetid. Tilfredsstillende politiattest må legges frem ved tilsetting.

Det blir regnet 1 voksen pr. 12-15 barn.

Leder tar imot søknader og tildeler plass.

Plass blir tildelt barn f.o.m. 1.klasse t.o.m. 4. klasse. De som allerede går på Val grunnskole og Val SFO har fortrinnsrett. Barn til tilsatte ved Val grunnskole og SFO blir tildelt plass. Søsken til de som går i skolefritidsordningen blir prioritert ved opptak, hvis den som allerede går nå fortsetter. Yngre barn går fremfor eldre barn. De med størst plass blir prioritert først.

Søknad om opptak skal være på fastsatt skjema.

Åpningstiden er 5 dager i uken og følger skoleruta (evt. utvides ved behov) fra kl. 12.50– 16.30.

Leke- og oppholdsareal består av base i stort allrom, kjøkken og klasserom. Vi har også tilgang på idrettshallen noen dager i uken. Ute har vi lekeplassområde med fotballbane, fint skogsområde og godkjente lekeapparat.

 Vi følger kommunen sine satser med små avvik. Se prisliste.

I skolefritidsordningen blir det servert brødmåltid eller lignende etter skoletid. På onsdagen blir det i tillegg lunsj, som vi også har på de andre dagene.

Påmeldingen er bindende fra kontraktinngåelse til 30.6. kommende år. Foreldrene er ansvarlige for foreldrebetalingen i hele perioden. Plassen må evt. sies opp skriftlig med 1 måneds varsel. Dette gjelder også endring av plass. Oppsigelsestiden gjelder fra den 1. i påfølgende måned. Det må betales i oppsigelsestiden. Plassen kan ikke sies opp eller endres på om skriftlig oppsigelse blir levert etter 1. mars. Barn som tar imot plass fra oppstart haust (nye barn) kan ikke endre denne plassen før 1.1. Dette pga. bemanning i forhold til antall barn.

Skolefritidsordninger utarbeider årsplaner som blir godkjent av foreldrerådet.

Retningslinjene kan endres i løpet av året. Endring av retningslinjene kan bare skje av eieren etter uttaling fra samarbeidsutvalget.

Faste plasser i skoleåret

 

Pr. mnd.

Årspris

Skoleår

Helplass 5 dager/uke

15-21 t.u.

2.160,-

21.600,-

Helplass 4 dager/uke

8-14 t.u.

1.540,-

15.400,-

Delplass

Under 8 t.u.

11.20,-

11.200,-

Kjøp av korttidstilbud

 

Pr. dag

Ettermiddagstilbud skoledager

3,5 t

180,-

Kjøp av heldag

8 t

350,-

*prisliste er revidert per 29.09.21

Det betales fra den 1.i måneden. Det gis søskenmoderasjon med 30 % for andre barn og 50 % for tredje barn eller flere.

Uregelmessig betaling kan forårsake at barnet mister plassen. Ved gjentatt for sen henting blir det ilagt et gebyr. SFO vil i forkant av ferier/fridager be om påmelding. Påmeldte ubrukte langdager i ferier/fridager, blir ikke refundert. Dette gjelder også ekstra dager.

Det kan bli endringer i vedtektene i løpet av året. Vi følger Nærøysund kommune sitt prisnivå.