Ordensreglement

Ordensreglement for Val grunnskole

Val videregående skole skal gi ungdom undervisning som setter dem i stand til å ta i bruk sine evner og anlegg til beste for seg selv og sine medmennesker.

Vi ønsker at alle skal ha det trygt og trives på skolen vår. Vi ønsker også å tilby et læringsmiljø som er stimulerende og utfordrende og som gir rom for læring i en rolig og god atmosfære. Alle i skolesamfunnet har ansvar for å bidra til at dette kan realiseres. Fordi vi går på en kristen skole, vil vi at Guds kjærlighet uttrykt ved den gyldne regelen, Matt. 7.12, blir vår overordnede ordensregel: ”Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem”.

Derfor…

 • viser vi respekt for Guds Ord og skolens kristne prinsipper
 • viser vi respekt for hverandre som likeverdige mennesker
 • skal vi ha omsorg for hverandre, og være hensynsfulle, høflige og hjelpsomme mot andre, også på skoleveien.
 • viser vi respekt for hverandres arbeidsplass og eiendeler og skolens inventar og bygninger
 • yter vi vårt beste i skolearbeidet og bidrar til et godt læringsmiljø
 • skal alle elever rette seg etter lærerens henstillinger og avgjørelser
 1. Vi skal, både ute og inne, opptre varsomt og ikke leke hardhendt og voldelig eller gjøre noe som kan sette liv og helse i fare
 2. Vi skal bruke hjelm på sykkelturer og flytevest på turer i båt, gjelder alle klasser. Flytevester skal også brukes på turer ved sjø/vann når skolen vurderer det nødvendig.
 3. Elevene skal ikke ta med seg eller bruke gjenstander/leker som kan være farlige for seg selv eller andre.
 4. Godterier skal ikke spises i skoletiden, bortsett fra når læreren tillater det ved spesielle anledninger.
 5. Det er ikke tillatt å bruke tobakk, alkohol eller andre rusmidler
 1. Fordi vi har omsorg for hverandre, skal vi si ifra til lærer hvis noen blir plaget eller har det vanskelig.
 2. Vi holder det ryddig og ordentlig rundt oss og bruker innesko inne og utesko ute.
 3. Vi behandler bøker, læremidler, inventar og utstyr forsiktig.
 4. Elevene har ikke adgang til spesialrom og skal ikke bruke skolens utstyr uten lærers samtykke.
 5. Private digitale produkter skal ikke brukes i skoletiden
 6. Elevene skal holde seg på skolens avtalte områder.
 1. Elevene skal møte presis og forberedt til all undervisning, med det nødvendige utstyr og materiell, og arbeide aktivt, rolig og konsentrert uten å forstyrre noen. Fusk må ikke forekomme.
 2. De differensierte arbeidsplanene er forpliktende, og arbeid/lekser skal leveres inn til rett tid. Ved fravær plikter ungdomsskoleelever selv å orientere seg om arbeidsplaner og annen informasjon.
 3. Elevene skal ha skriftlig melding fra foresatte når de av nødvendige årsaker er uforberedt eller ikke kan ta del i visse aktiviteter så som Kroppsøving. Fritak fra kroppsøving i lengre perioder krever legeattest.
 4. Ved fravær skal foresatte gi beskjed til skolen om morgenen samme dag en elev er borte. Er eleven borte mer enn en dag, skal skriftlig melding om dette leveres første dag etter fraværet, underskrevet av foresatte. For søknad om planlagt fravær, se skolens fraværsordning i Skoleinformasjonen.
 1. Påtale eller anmerkning av lærer, kontaktlærer, rektor eller andre i skolens personale.
 2. Melding hjem, via brev eller telefon, skal dokumenteres.
 3. Samtale med foresatte og eventuelt andre involverte parter.
 4. Utføre pålagt oppgave. Sanksjonen skal tilpasses alder og modenhet.
 5. Ved fusk, kan følgende reaksjonsformer brukes: anmerkning, melding med hjem, nedsatt karakter, prøven annullert med pålegg om å gjennomføre ny prøve.
 6. Ved dårlig oppførsel kan bortvisning for kortere eller lengre tid brukes, j.fr. Friskolelova, § 3 – 10:
  a) Alternativt tilsyn eller opphold på anvist plass i friminutter eller skoletimer.
  b) Skolens ordensregler gjelder også på ekskursjon, leirskole og andre arrangement som arrangeres i skolens regi.
  c) Bortvisning for resten av skoledagen, forutsatt at de foresatte får beskjed og tar hånd om eleven. Rektor avgjør i slike tilfeller, etter å ha rådført seg med elevens lærere.
  d) Bortvisning i inntil tre skoledager ved særs alvorlige tilfeller for 8. – 10- trinn, forutsatt at de foresatte får beskjed og tar hånd om eleven. Rektor avgjør i slike tilfeller, etter å ha rådført seg med elevens lærere. Eleven og foresatte har rett til å uttale seg før vedtak. Avgjørelse om bortvisning for mer enn to klokketimer er enkeltvedtak etter Forvaltningsloven § 2 og kan påklages til fylkesmannen.
 7. Hvis eleven er årsak til skade og hærverk, kan følgende reaksjonsformer brukes:
  a) Eleven gis anledning til å utbedre skadene selv.
  b) Eleven pålegges å rydde opp etter seg/utbedre skader
  c) Elev eller foreldre/foresatte kan pålegges å betale eller reparere skaden, etter regel om skadeerstatning i Lov om Skadeerstatning, § 1 – 1 og § 1 – 2
  d) Sanksjonene beskrevet i punktene ovenfor skal tilpasses alder og modenhet.
 8. Forbudte eller misbrukte ting, for eksempel mobil, tas vare på av læreren. Slike ting gis tilbake til eleven etter skoletid.
 9. Nedsatt ordens- eller oppførselskarakter.
  10. Når hensynet til de andre elevene tilsier det, kan en elev i særlige tilfeller flyttes til en offentlig skole i hjemkommunen, j.fr. Friskolelova, § 3 – 3. Hjemkommunen gjør vedtak om dette. Departementet er klageinstans.

Før avgjørelse om sanksjoner skal eleven ha anledning til å forklare seg til den som skal ta avgjørelsen. Reaksjonenes form og grad må stå i rimelig forhold til forseelsens art jf Friskolelova §3-9. Når det gjelder saksbehandling og de rettighetene og pliktene som eleven, foresatte og skolen har, viser en til Friskolelova § 3-10 og Forvaltningsloven kap. IV, V og VI. Departementet ved Fylkesmannen er klageinstans.

 1. På skolen og skolens område, i skoletiden, i ventetiden før og etter skoletid og på skoleveien.
 2. Ved alle aktiviteter skolen står ansvarlig for, f.eks, turer, leirskole, utplassering i bedrifter og lignende.
 3. I elektroniske media, også utenfor skoletiden, dersom hendelsen har skolemessige implikasjoner.

Skolereglementet er vedtatt av styret for Val skoler AS 3. oktober 2020

Hopp rett ned til innholdet