Voksenopplæring i landbruk og gartnerfag

Voksenopplæring i landbruk og gartnerfag

I samarbeid med Mære landbruksskole tilbyr vi toårige voksenopplæringskurs innen landbruk og gartnerfag. 

Oppleggene er komprimerte løp, med redusert timetall i forhold til det som tilbys for ordinære elever.

Dersom du er over 25 år, har fullført grunnskole, men ikke videregående opplæring, har du rett til gratis videregående opplæring og realkompetansevurdering (voksenrett).

Gjennomføring

Ett kurs i landbruk, og gartnerkurset, gjennomføres ved Mære landbruksskole. Videre gjennomføres også et landbrukskurs ved Val videregående skole i ytre Namdal. Dette kurset administreres av Mære landbruksskole, mens Val videregående skole er ansvarlig for all undervisning ved kurset. 

Kursene legges opp etter læreplaner for Vg2 og Vg3 naturbruk. Opptak til nytt kurs annethvert år.  Neste opptak i 2021. 

Oppleggene er komprimerte løp, med redusert timetall i forhold til det som tilbys for ordinære elever. Det betyr at hver enkelt må regne med en del egenarbeid og sjølstudier. 

Landbruk 

Nykurs starter i september 2021. Kursene på Mære og Val gjennomføres som modulbasertoppleggHvert fag undervises i sin helhet (Vg2 og Vg3) før neste fag starter opp. Hver modul avsluttes med en modulprøve. Det legges inn noe praksis i modulene. 

Gartner 

Nytt kurs starter i september 2021. Første året undervises i henhold til læreplan for Vg2 landbruk og gartnernæringog andre året legges læreplan for Vg3 gartnernæring til grunn for undervisninga.  

Undervisning 

Undervisninga vil for det meste gjennomføres som dagsamlinger, vanligvis med to dagers-samlinger, torsdager og fredager på kursene ved Mære. Undervisninga ved Val kan bli endret noe i forhold til dette.  I tillegg vil noe undervisning være nettbasert. 

Læringsplattform 

Canvas brukes som læringsplattform. Der legges ut forelesningsnotater, arbeidsoppgaver, og annen informasjon. Canvas inneholder også meldingssystem og chattefunksjon. Alle som deltar på kurset må ha tilgang til egen PC tilknyttet internett, og gis tilgang til Canvas når de er opptatt som elever ved kurset. 

Søknad og inntak 

Søknad til voksenopplæring skal skje på: www.vigo.no. Søkerskole på vigo er Steinkjer videregående skole. Dokumenter i tillegg til søknaden (attester og vitnemål) sendes til denne e-postadressen: ingau@trondelagfylke.noOrdinær søknadsfrist til videregående opplæring er 1. mars, men for voksenopplæring er denne fristen av veiledende art, og det er åpent for søking etter denne fristen. Søkerne får beskjed om inntaket i august, og det blir sendt ut orientering til alle som er inntatt om når kursene starter.

Hvem kan søke? 

Retts-søkere 

Dersom du er over 25 år, har fullført grunnskole, men ikke videregående opplæring, har du rett til gratis videregående opplæring og realkompetansevurdering (voksenrett). Godkjent realkompetanse dokumenteres med kompetansebevis eller vitnemål. 

Ikke-rettssøkere 

De som har gjennomført videregående utdanning tidligere har ingen automatisk rett til å delta på voksenopplæring på samme måte som retts-søkere, men tas inn såfremt det er plass og de ikke fortrenger retts-søkere. Nedre aldersgrense for ikke-rettssøkere er også 25 år. 

Økonomi 

Undervisning og alt læremateriell dekkes av skolen. Reise og evt. opphold må kostes av den enkelte. PC og annet IKT-utstyr kan den enkelte velge å holde selv, men det er nå innført samme ordning som til ordinære elever. Det betyr at voksenelever gis mulighet til å kjøpe subsidiert PC. Kurset er godkjent av Statens Lånekasse for Utdanning, og det kan søkes om lån/stipend på www.lanekassen.no. Bruk Steinkjer videregående skole som kursskole.  

Alle som tas opp som elever ved kurset blir vurdert med modul- og standpunktkarakterer på bakgrunn av prøver og innleveringsoppgaver. 

Vurdering, karakterer og eksamen 

Alle som tas opp som elever ved kurset blir vurdert med modul- og standpunktkarakterer på bakgrunn av prøver og innleveringsoppgaver. Kurset avsluttes med felles eksamen. For å kunne avlegge eksamen må det være grunnlag for å sette standpunktkarakterer. Det er derfor viktig at alle obligatoriske oppgaver og prøver besvares til rett tid for å kunne sette karakterer.  Karakterskalaen går fra 1 til 6, der 6 er beste karakter. For å bestå kurset må standpunkt- og eksamenskarakterer være 2 eller bedre. Unntaket er i fag som trekkes ut til eksamen. Da er kurset bestått dersom eksamenskarakteren i faget er 2 eller bedre sjøl om det er gitt karakteren 1 i standpunkt. 

Ferie, sykdom, annet fravær 

Er dette av langvarig art må/bør du ha status som privatist. Da må melde deg opp til eksamen på www.privatitsweb.no. 

Blir du sjuk på eksamensdagen må du levere legeattest til skolen. Du har da rett til å avlegge ny eksamen ved et senere tidspunkt. Manglende oppmøte til eksamen uten grunn fører til at du taper eksamensretten, og da må du sjøl ta initiativ til å melde deg opp til privatisteksamen. 

Undervisningsmateriell 

Bøker lånes ut av skolen. Alle kvitterer for utlån, og bøkene returneres til skolen etter endt kurs. Dersom bøkene ikke leveres tilbake innen fastsatt frist blir de fakturert lånetaker til full pris. Bøkene skal returneres ubeskadiget og uten noen form for notater, understrekinger etc.  Bøker som er mer enn normalt slitt må erstattes. 

Oversikt over moduler 

 

Jord- og plantefag september- november 2021 

Jord- og jordsmonn, næringsstoffer og gjødsling, dyrking av korn og grovfòrfòrkonservering, gjødselplanlegging, plantevern 

Husdyr januar- mars 2022 

Anatomi og fysiologi, fòring og stell av husdyr, husdyravl, fòringslære, sykdomslære, husdyretikk. 

Skog- og utmark mars- april 2022 

Skogøkologi, biologisk mangfold, skogsdrift, skogbruksplan, utmark og kulturlandskap, skogøkonomi 

Gårdsdrift, økonomi og driftsledelse september – november 2022 

Innføring i økonomi, regnskap, driftsplan, driftsledelse, investering og finansiering, lover og forskrifter, landbrukspolitikk, eierskifte. 

Teknikk, maskiner, bygninger, klima og energi januar – mars 2023 

Traktor, mekaniseringslinjer, verkstedarbeid, bygninger og vedlikehold, klima og energi i landbruket  

Næringsutvikling April-mai 2023 

Forretningside, forretningsplan, næringsutvikling 

Eksamen mai-juni 2023 

Hver modul avsluttes med en modulprøve/moduloppgave. Standpunktkarakterer settes på bakgrunn av oppgaver/prøver. 

Hopp rett ned til innholdet