Skolereglement

Reglement for Val videregående skole

Val videregående skole skal gi ungdom undervisning som setter dem i stand til å ta i bruk sine evner og anlegg til beste for seg selv og sine medmennesker.

Val videregående skole skal gi ungdom undervisning som setter dem i stand til å ta i bruk sine evner og anlegg til beste for seg selv og sine medmennesker.

Skolen er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband og vi ønsker at undervisningen skal bygge på et kristent menneskesyn og en kristen virkelighetsoppfatning. Skolen skal forkynne evangeliet om Jesus Kristus og utfordre til levende kristenliv og misjonsengasjement.
Med dette reglementet ønsker vi å legge til rette for at Val kan bidra til positiv utvikling av hele mennesket

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen også for lærlinger, hospitanter og andre når opplæringen foregår i skolens regi. Reglementet gjeld også ved opplæringsformer og aktiviteter som foregår utenfor skolens område, for eksempel turer og utplassering.

Reglementet er laget i medhold av friskolelova § 3-9.

Eleven har rett til videregående opplæring i samsvar med opplæringsloven og gjeldende læreplaner.

Eleven har rett til å få veiledning og tilbakemelding om faglig nivå. Minst en gang hvert halvår har eleven rett til samtale med basislæreren om utviklingen i forhold til kompetansemålene i fagene, jf. § 3-7 i forskrift til friskolelova

Ved faglige, personlige eller sosiale vansker som innvirker på opplæringen, har elevene rett til rådgivning, oppfølging og tilgang til sosial- og spesialpedagogisk tjeneste.

Elevene har rett til rådgiving om utdanning og yrkesvalg

I samarbeid med medelever og ansatte på skolen, har eleven rett å medvirke til:

 • Utarbeiding av regler for godt arbeids- og læringsmiljø på skolen
 • Valg av arbeids-, opplærings – og vurderingsformer/-metoder
 • Valg av lærestoff innenfor rammen av læreplanen
 • Fastsetting av mål og undervisningsplaner, og gjennomføring av disse
 • Skolevurdering og løpende vurdering av skolens organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen i henhold til mål og læreplaner
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av sin egen opplæring/undervisning.

Elevstatusen innebærer en plikt til å ta del i all undervisning i den form den blir gitt, og en plikt til å møte presis til timene. Å komme for sent til timene kan føre til nedsatt ordenskarakter. Det samme gjelder ugyldig fravær.

Stort fravær kan innebære at det blir vanskelig eller umulig å sette standpunktkarakter. Dersom det er nødvendig av hensyn til karaktergrunnlaget, har skolen anledning til å pålegge eleven ekstra prøver eller innleveringer. Normalt skal det søkes om fri til alt fravær på forhånd.

Alt fravær blir ført på skolens digitale læringsplattform, iSkole. Eleven har selv plikt til å holde seg orientert om fraværet sitt gjennom skoleåret. Det skal varsles skriftlig dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag fordi det ikke er grunnlag for fastsetting av karakter. Det samme gjelder dersom det er fare for at du kan få standpunktkarakteren ”Nokså god” eller ”Lite god” i orden eller atferd. Er eleven under 18 år, vil skolen sende meldingen til de foresatte (se § 3-8 og  § 4-3 i forskrift til friskolelova).

Skolen sender melding til Statens lånekasse for utdanning med kopi til elev/foresatte dersom eleven i en termin har et fravær som overstiger 20 dager. Timefravær blir regnet om til dager. Lånekassen vil stoppe alle utbetalinger når de mottar en slik melding (jfr. forskrift om tildeling av utdanningsstøtte § 3-2 første del.

Avgrenset oppad til 10 dager i skoleåret, regnes dette ikke som fravær, og bør kompenseres ved eleven sin egen innsats tilrettelagt av skolen: :(Se § 3-44 i forskrift til friskolelova).

 • Arbeid som tillitsvalgt
 • Politisk arbeid (i forbindelse med valgkamp o.l.)
 • Hjelpearbeid i nøds- og krisesituasjoner (organisert hjelpearbeid i krisesituasjoner)
 • Lovpålagt oppmøte til rettssaker, politi, sesjon o.l.
 • Fravær av helse- eller velferdsgrunner:
  • Kronisk sykdom eller dokumentert langvarig sykdomsperiode (Dette gjelder kun heldagsfravær og fra dag 4. Ved kronisk sjudom gjelder det fra dag 1).
  • Dødsfall i nær familie eller omgangskrets
  • Elever med syke barn under tolv år
  • Inntil 2 dager ved religiøse høytider for elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke.

Et godt arbeids- og læringsmiljø er grunnleggende for god opplæring. Det skal derfor legges vekt på å skape et godt miljø preget av engasjement, aktiv deltakelse og gode samarbeidsformer.

 1. Alle har ansvar for å medvirke til et godt skolemiljø. Plaging, mobbing, vold eller annen krenkende atferd skal ikke aksepteres. Det er nulltoleranse for mobbing ved skolen (jfr. opplæringslovens § 9 A-3)
 2. Alle skal opptre slik at krav til helse og hygiene blir ivaretatt.
 3. Val videregående skole er en rus- og røykfri skole. Det er derfor ikke tillatt å bruke eller oppbevare rusgifter eller oppholde seg beruset på skolens område. Det er ikke lov til å røyke eller bruke tobakk i skoletiden. Forbudet gjelder også ved ekskursjoner og turer under skolens ledelse.
 4. Det er forbudt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen på skolen sitt område i skoletida og ved ekskursjoner, dersom det ikke er en del av undervisninga.
 5. Det er ikke tillatt og bruka skolens dataanlegg til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov.
 6. Det er forbudt å fotografere og/eller offentliggjøre bilder av personer uten tillatelse.
 7. Ikke tillatt hjelpemiddel, og ikke tillatt kommunikasjon med andre i en prøvesituasjon regnes som fusk. Det samme gjelder avskrift av andre sitt arbeid som blir innlevert som eget produkt.

Eleven har plikt til å rette seg etter regler fastsatt i lov, reglement, instrukser, ordensregler og verneregler, herunder dette skolereglement som skolen fastsetter i medhold av friskolelova. Skolen har ansvar for å gjøre disse kjent. Klassene kan utarbeide egne klassereglement.

Det blir gitt én karakter i orden og én i atferd. Grunnlaget for vurderingen er skolens ordensregler (dette skolereglementet). I vurderingen av orden og atferd skal skolen ta hensyn til elevens forutsetninger. Det er viktig å vise respekt og medansvar og unngå eller hindre atferd som har negativ virkning på miljøet. Alle skal etter beste evne bidra til et positivt og trygt miljø på skolen og søke å leve opp til begrepet god orden og atferd. Jmf. forskrift til friskolelova § 3-6

God orden og god atferd er definert slik:

 • God orden kommer til uttrykk ved at elevenes arbeidsvaner er preget av ansvar, orden og ryddighet, punktlighet og pålitelighet
 • God atferd vises ved at eleven er hensynsfull, real og høflig mot andre elever, lærere og andre tilsatte.

 

Ordenskriterier

Ansvar: Ta ansvar for skolens inventar og utstyr. Følge opp punktene for å skape et godt arbeidsmiljø (se § 2).

Orden og ryddighet: Ha med seg bøker og annet utstyr til timen, ha på seg riktige klær til undervisningsøktene, ha orden på sitt eget fravær og gi beskjeder, sette ting på rett sted etter bruk.

Pålitelighet: Holde avtaler, gi beskjed dersom uforutsette ting skjer, være til å stole på, tale sant, respektere andres eiendom, ikke fuske på prøver.

Punktlighet: Møte til riktig tid og avslutte til riktig tid, levere oppgaver til riktig tid, levere tilbake lånt materiell til avtalt tid.


Atferdskriterier 

Ansvar: Ta ansvar for medelever som trenger hjelp og støtte.

Hensynsfull: Respektere andres behov for arbeidsro og gode arbeidsforhold.

Real: Ta opp problemer med den det gjelder etter hvert som de oppstår. Retter seg etter lærerens oppfordringer

Høflig: Vise respekt for andre, ha et kultivert språk og ikke drive med ikke-faglig aktivitet i timene
Klare avvik fra normalt god orden og atferd vil føre til nedsatt ordens- og/eller atferdskarakter.  Kontaktlæreren skal gi halvårsvurdering i orden og i atferd i samarbeid med de andre lærerne til eleven. Daglig leder har ansvaret for at standpunktkarakterer i orden og i atferd blir fastsatt etter drøfting i møte der lærerne til eleven er til stede. Endelige karakterer i orden og i atferd skal fastsettes etter at opplæringen er avsluttet.

Eleven får låne / leie nødvendig undervisningsutstyr. Kostnader til kladdebøker, arbeidsbøker som ikke kan brukes av andre, og personlige verneutstyr, må eleven dekke selv.

Elevene har plikt til å følge vernereglene og bruke det verneutstyret som blir krevd i læreplanen eller som er påbudt av arbeidstilsynet, departementet eller skolen.

Alle brudd på skolens reglement registreres i skolens merknadssystem. Dette danner grunn­lag for ordens- og atferdskarakter og andre reaksjoner. Eleven har til enhver tid rett til innsyn i de merknader som er registrert på vedkommende i skolens merknadssystem. Dersom en elev ikke retter seg et­ter de krav skolen har satt til ham/henne, skal skolen benyt­te følgende refsingstiltak, og dersom dette ikke nytter, særskilte tiltak:

 1. Refsingstiltak friskolelova § 3-9
 • Påtale fra lærer/tilsatte ved skolen
 • Anmerkning i skolens merknadssystem
 • Melding til foreldre
 • Nedsatt ordens­karakter eller atferdskarakter
 • Påtale fra rektor/inspektør
 • Bortvisning fra resten av undervisningstimen etter lærers avgjørelse
 • Bortvisning fra resten av undervisningsdagen etter rektors avgjørelse
 • Beslaglegging av ulovlige gjenstander
 • Erstatning ved skade påført uaktsomt

Ved alvorlige brudd på ordensreglement, eller dersom negative forhold ikke bedrer seg etter refsingstiltak kan særskilte tiltak settes i gang.

 1. Særskilte tiltak
 • Bortvisning fra skolen 1–5 dager, etter rektors av­gjørelse
 • Bortvisning for godt (i samsvar med § 3-10 i friskolelova) etter vedtak i elevens hjemfylke.
 • Anmeldelse av straffbare forhold

Eleven skal ha anledning til å for­klare seg før refsingstiltak eller særskilte tiltak blir iverksatt. Foresatte til elever som ikke er myndige, skal ha melding ved utelukkelse fra skolen eller dersom elever flere ganger tidligere er blitt refset ved påtale for lignende eller samme reglementsbrudd. Saksbehandlingen i forbindelse med refsingstiltak og særskilte tiltak skjer ellers i overensstemmelse med §§ 3-9 og 3-10 i friskolelova.

 

Når det gjelder klageadgang knyttet til bortvisningsvedtak, gjelder de generelle reglene i forvaltningsloven. Dette er hjemlet i forvaltningslovens § 2. Se for øvrig kapittel 6 i forvaltningsloven. Av forvaltningsloven fremgår det at bortvisningsvedtak skal være skriftlige og begrunnede, og partene skal underrettes om vedtaket så snart som mulig etter at det er fattet.

Klage på enkeltvedtak bør være skriftlig. Klagen må fremsettes innen tre – 3 – uker etter at klager er blitt kjent med vedtaket, og det må fremsettes til det forvaltningsorgan som er nærmeste overordnede organ til det organ som har fattet vedtaket. For vedtak fattet av rektor er fylkesmannen klageinstans. Klagen sendes via rektor.

Skolereglementet er vedtatt av styret for Val skoler AS 3. oktober 2020

Hopp rett ned til innholdet