Ivaretagelse av åpenhetsloven ved Val skoler AS

 

Målet med åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

 

Åpenhetsloven skal bidra til å redusere risikoen for at selskaper forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter og brudd på anstendige arbeidsforhold i virksomheten, og hos underleverandører og andre forretningspartnere.

 

Åpenhetsloven bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

 

I loven inneholder det en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

 

Val har i balanseåret hatt en omsetning på over kr. 70 millioner og i regnskapsåret hatt over 50 årsverk, og er dermed omfattet av rapporteringsplikten etter åpenhetslovens § 3.

 

Selskapets virksomhet

Val skoler AS skal gi barn og unge undervisning som setter dem i stand til å ta i bruk sine evner og anlegg til beste for sine medmennesker. Undervisningen skal være i samsvar med gjeldende lover og planer og bygge på et kristent livssyn og føre fram til vitnemål for fullført grunnskole eller vitnemål som gir studie og/eller yrkeskompetanse. Skolen skal også formidle evangeliet om Jesus Kristus og utfordre til levende kristenliv og misjonsengasjement.

 

NACE-bransje
Val driver sin virksomhet under følgende

NACE-bransjer: 85.320 Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger, herunder videregående opplæring innen naturbruk med fordypning innen energi og miljø, akvakultur, landbruk, hest og hovslager, og studieforberedende. 85.201 Ordinær grunnskoleundervisning.

 

Aktsomhetsvurderinger

Val gjennomfører sine aktsomhetsvurderinger etter følgende modell. Val har forankret ansvarlighet for arbeidet både i virksomhetens styre og

i avdelingene, slik at vi er beviste ved inngåelse av avtaler med leverandører. Vi er nå i gang med å kartlegge alle våre leverandører og leverandørkjeder for å få en oversikt over risiko knyttet til brudd på menneskerettigheter blant våre leverandører. Aktsomhet vurderingene gjennomføres i tråd med OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger, der vi systematisk skal gjennomføre risiko

vurderinger av våre leverandører. Resultatet av risikovurderingene vil være grunnlaget for det videre arbeidet i punkt 3 i modellen «stans, forebygg eller reduser negativ på virkning/skade», hvor vi skal avdekke om trusselen er reell, for så å arbeide for reduksjon eventuelt fjerning av mulig skade.

 

Spørsmål vedrørende vår etterlevelse av åpenhetsloven kan rettes til post@valskoler.no

 

 

Hopp rett ned til innholdet